Dz 17:23

Red robins happy hour times Dz 17:23, bo gdy chodziłem i oglądałem twoje przedmioty kultu, znalazłem nawet ołtarz z napisem: nieznanego boga. dlatego to, co czcicie jako coś nieznanego, ogłaszam wam teraz.

Dzieje 12: 4

Red robins happy hour times Dz 12: 4 aresztował go i wtrącił do więzienia, oddając go pod opiekę czterech oddziałów po czterech żołnierzy. Herod zamierzał wydać go ludowi po Paschy.

Dzieje 2:47

Red robins happy hour times Dz 2:47 chwaląc boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. a Pan codziennie dodawał do swojej liczby tych, którzy byli zbawieni.

Dz 15, 20

Red robins happy hour times zamiast 15:20 powinniśmy napisać i powiedzieć im, aby powstrzymali się od jedzenia skażonego przez bożków, od niemoralności seksualnej, od mięsa uduszonych zwierząt i od krwi.

Dz 17:11

Red robins happy hour times Dz 17:11, teraz bereanie byli bardziej szlachetni niż Tesaloniczanie, ponieważ przyjmowali orędzie z wielką gorliwością i codziennie badali pisma święte, aby sprawdzić, czy te nauki są prawdziwe.

Dz 10,38

Red robins happy hour times Dz 10:38, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu duchem świętym i mocą, i jak Jezus chodził wokół, czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich uciśnionych przez diabła, ponieważ Bóg był z nim.

Dz 5:29

Red robins happy hour times Dz 5:29, ale Piotr i inni apostołowie odpowiedzieli: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom.

Dz 7:49

Red robins happy hour times Dz 7:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem. jaki dom dla mnie zbudujesz, mówi pan, albo gdzie będzie moje miejsce wypoczynku?

Dz 11:26

Red robins happy hour times Dz 11:26, a kiedy go znalazł, przyprowadził go z powrotem do Antiochii. więc przez cały rok spotykali się z kościołem i nauczali dużą liczbę ludzi. uczniowie zostali najpierw nazwani chrześcijanami w Antiochii.

Dz 17:24

Red robins happy hour times Dz 17:24 bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, jest panem nieba i ziemi i nie mieszka w świątyniach wykonanych ludzkimi rękami.

Dz 9: 4

Red robins happy hour times Dz 9: 4 upadł na ziemię i usłyszał głos mówiący do niego: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

Dz 9: 5

Red robins happy hour times Dz 9: 5 „Kim jesteś, Panie?” zapytał Saul. „Jestem Jezusem, którego prześladujesz” - odpowiedział.

Dz 11: 9

Red robins happy hour times Dz 11: 9, ale głos przemówił z nieba po raz drugi: „nie nazywajcie niczego nieczystym, którego Bóg oczyścił”.

Dzieje 1: 8

Red robins happy hour times działa 1: 8, ale otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, we wszystkich Judei i Samarii, aż po krańce ziemi.

Dzieje 21:25

Red robins happy hour times Dz 21:25, jeśli chodzi o wierzących z pogan, napisaliśmy im, że muszą powstrzymać się od jedzenia poświęcanego bożkom, od krwi, od mięsa uduszonych zwierząt i od niemoralności seksualnej ”.

Dz 17:28

Red robins happy hour times działa 17:28, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i mamy swoje istnienie. jak powiedzieli niektórzy z twoich poetów: „jesteśmy jego potomstwem”.